مركز تحقيقات كارآفرين-تك-Entrepreneur Research Center\|سامانه ثبت اختراع\| دانشگاه فنی و حرفه ای - دانشکده فنی و حرفه ای مشهد

امروز: سه شنبه ۲۶ تير ۱۳۹۷

مقام معظم رهبري: رشد ميزان مقاله، هدف نيست؛ در صنايع و در بازار بايد خودش را نشان بدهد

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : صفحه اصلی

جشنواره ملّي فناوري هاي آب، بهره وري و بازچرخاني

 

قابل توجه صاحبان اختراع­هاي حوزۀ فناوري­هاي آب

به اطلاع صاحبان اختراع­ هاي حوزۀ فناوري­ هاي آب مي­رساند، «جشنواره ملّي فناوري­ هاي آب، بهره ­وري و بازچرخاني» از تاريخ 21 تا 23 شهريورماه سال جاري از سوي دانشگاه فردوسي مشهد  و با پشتيباني بنياد ملّي نخبگان در زمينه­ هاي «پساب­ ها و آب­هاي نامتعارف»، «آبياري و زهاب»، «تامين، انتقال و توزيع»، «مصارف و مديريت تقاضا»، «گياه، خاك و مزرعه»، «نانو و فناوري­ هاي نوين» و «اقليم و فضاي سبز شهري» برگزار  مي­شود. طرح­ هاي ارائه شده در اين جشنواره مطابق مقررات بنياد ملّي نخبگان بررسي و مخترعان برگزيده، مشمول تسهيلات مخترعان سطح 3 (نوپديد) بنياد قرارخواهند گرفت.

براي اطلاع از نحوۀ نام­نويسي در جشنوارۀ مذكور مي­توانيد به وبگاه  www.wprtech.ir مراجعه فرماييد.


جشنواره ملی فناوری آب. اختراع . بنیاد ملی نخبگان . عضویت . فناوری . نوآوری . حمایت