امروز: چهارشنبه ۵ تير ۱۳۹۸

مقام معظم رهبري: توليد مقاله هدف نيست. اولاً كيفيت مقاله مهم است. از اين مهمتر، جهت مقاله است

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

معلول ايراني که ۱۳۰ اختراع دارد

«امير رضايي» مخترعي است که با وجود فلج مغزي توانسته ۱۳۰ اختراع کاربردي را ثبت کند.


اختراعاتي که با وجود شرايط جسماني اين جوان خوش فکر بسيار عجيب به نظر مي رسد. يک قاشق الکترونيکي تا بتواند به معلولين غذا بدهد و«قفل هوشمند» از جمله اولين اختراعات اوست. از ۱۳۰ اختراع امير ۳۰ تايش براي معلولين است. از ماشيني که کنار در گذاشته تا کفش هوشمندي براي ناشنوايان که با ويبره رفتن آنها را از خطر آگاه کند. امير يک شمع هم اختراع کرده که به تقويت عضلات شکم بيمارانCP کمک مي کند تا بتوانند از طريق آن بهتر صحبت کنند.