مرتضی عطایی نژاد

امروز: جمعه ۴ فروردين ۱۳۹۶

مقام معظم رهبری: - تحقیق علمی فقط به معنای فراگیری و تقلید نیست، تحقیق ضد تقلید است. ( ۸۹ مشهد)

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : درباره مامرتضی عطایی نژاد