مرتضی عطایی نژاد

امروز: چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

مقام معظم رهبری: عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : درباره مامرتضی عطایی نژاد